Educador Ambiental

Consorci del Bages

Lugar: Manresa

Empresa: Consorci del Bages

Experiencia: Según bases

Más información:

Per acord de la Comissió executiva d’aquest Consorci, adoptat en sessió del dia 12 d’abril de 2019, es va aprovar l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització del’ocupació temporal corresponent a les places que es ressenyen a continuació, per a l’any 2019
Aquest acord compleix les previsions de la disposició addicional trenta-unena de la Llei 6/2018, de 3 de juliol, de Pressupostos Generals de l’Estat per 2018, corresponent a les places que es ressenyen a continuació:

En compliment de l’article 91 de la Llei 7/1985, de 2 d’abril, de la Llei Reguladora de les Bases de Règim Local i l’article 70.2 del text refós de la Llei de l’Estatut Bàsic de l’Empleat públic aprovat per Reial decret Legislatiu 5/2015, de 30 d’octubre, es publica l’Oferta pública d’ocupació per a l’estabilització de l’ocupació temporal del Consorci del
Bages per a la Gestió de Residus, en el Butlletí Oficial de la Comunitat Autònoma i en el Butlletí Oficial de la Província.

Origen: Información recogida en Cido.diba.cat

 

Por favor, para apuntarte a este trabajo visita cido.diba.cat.

¿Interesante? Compártelo ;)

Share on facebook
Facebook
Share on google
Google+
Share on twitter
Twitter
Share on linkedin
LinkedIn
Share on whatsapp
WhatsApp